Privacyverklaring

1 Wettelijke bepalingen
Dit privacybeleid is van toepassing op de onderneming BV M&W Technics, Brusselstraat 26 b. 2, 1740 Ternat, VBR België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen België onder het nummer 0553.975.215 en ingeschreven in het RPR Brussel, hierna “M&W Technics”, “wij”, “we” of “ons” genoemd. Gelieve in geval van enige problematiek volgende persoon te contacteren: VAN MOER Wendy – [email protected] of 0484 63 73 41.

Offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die aan de basis liggen van een wederzijdse verbintenis tussen M&W Technics en de klant mogen in geen geval gedeeld worden met derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van M&W Technics.

Dit privacybeleid is een overeenkomst tussen u (de bezoeker/klant) en M&W Technics en is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de M&W Technics-websites mwtechnics.be, magicandwood.be en sapikids.be.

2 Gegevensbescherming op onze websites
M&W Technics gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze websites bezoekt, ons contactformulier invult of wanneer wij met u communiceren naar aanleiding van een ontmoeting op een beurs, evenement, workshop of gelijkaardige plaats. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, vallen onder de verantwoordelijkheid van M&W Technics.

De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, vallen onder de verantwoordelijkheid van M&W Technics. Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw belangstelling in onze producten en diensten.

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over wat cookies zijn, waarom we ze gebruiken en wat uw rechten ten opzichte van ons cookiegebruik zijn, verwijzen we u specifiek naar ons cookiebeleid verder beschreven in dit document.

De bedoeling van dit privacybeleid is om u te informeren welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. We vinden het belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens verwerkt worden en hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid is enkel op u van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt.

Alle persoonsgegevens die u ons tijdens uw bezoek en gebruik van onze website toevertrouwt, zullen op verantwoorde wijze verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG). De persoonsgegevens worden onder meer verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) AVG (de verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons wanneer u bestellingen plaatst) en/of op basis van artikel 6.1 (f) AVG.

M&W Technics behoudt het recht dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen wens en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zijn van kracht op de datum van publicatie.

3 Wanneer zamelen we uw persoonsgegevens in en over welke persoonsgegevens gaat het?
We verzamelen uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres evenals alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt, wanneer u zich registreert en/of het contactformulier op onze website invult.

We verzamelen de gegevens die zich op uw visitekaartje bevinden: uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, foto, uw CV evenals alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

We verzamelen ook bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de website van waar u naar de onze wordt doorverwezen, de webpagina’s die u op onze website bezoekt en de datum en duur van het bezoek.

4 Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
Alle persoonlijke informatie die wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt, ons contactformulier invult en/of communiceert met ons naar aanleiding van een ontmoeting op een beurs, evenement of gelijkaardige plaats, zal gebruikt worden om:

 • met u te communiceren;
 • u te informeren. Wij sturen u onze nieuwsbrief of updates over onze producten en diensten of die van onze partners enkel als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens behoudens indien wij een bestaande klantenrelatie hebben;
 • de afhandeling van een bestelling en uitvoering van het aankoopcontract met u te doen;
 • statistische analyses uit te voeren met betrekking tot uw gebruik van onze website en gebruikerservaringen op onze website te verbeteren;
 • de legitieme belangen van onze onderneming, onze partners en derden te beschermen wanneer uw gebruik van onze website kan beschouwd worden als bedrieglijk, schadelijk, nadelig, lasterlijk of als elk ander onrechtmatig gebruik van onze website op te sporen, te voorkomen en/of stop te zetten;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen of te voldoen aan verzoeken van de bevoegde overheden, politieambtenaren of andere instellingen waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • een derde partij te informeren in het kader van een eventuele overname of fusie met deze derde partij, ook indien deze derde partij gelokaliseerd is buiten de EU en bedrieglijk, schadelijk, nadelig, lasterlijk of om elk ander onrechtmatig gebruik van onze website op te sporen, te voorkomen en/of stop te zetten.

5 De wettelijke grond voor de verwerking

 • Toestemming: Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd behoudens indien wij een bestaande klantenrelatie hebben.
 • Wettelijke verplichting: In sommige situaties zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen. Dit is onder meer het geval wanneer wij gehouden zijn om persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde overheid.
 • Legitiem belang: De verwerking van uw persoonsgegevens voor de verbetering van onze website, voor marketingdoeleinden en de commercialisatie van onze producten, om met u te communiceren, om een derde partij te informeren in het kader van een eventuele overname of fusie en voor de bescherming van onze website tegen onrechtmatig gebruik gebeurt op grond van ons legitiem belang.

6 De doorgifte van de gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit bekendmaken aan derde partijen noch zullen we uw persoonsgegevens overmaken aan een land buiten de Europese Unie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter wel meedelen aan een beperkt aantal verbonden organisaties, met name:

 • andere entiteiten van de M&W Technics;
 • specifieke derde partijen in geval van een fusie of overname, splitsing of andere vorm van bedrijfsherstructurering, verkoop of verwerving van een tak of welbepaalde activiteiten en/of bedrijven;
 • verwerkers zoals specifieke entiteiten die onze website en IT-infrastructuur beheren en onderhouden. Het is deze verwerkers enkel toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie. Wij garanderen dat wij onze verwerkers met zorg hebben uitgekozen en dat zij verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te beschermen.

7 De beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij vinden het absoluut van wezenlijk belang om de privésfeer te beschermen bij de omgang met persoonsgegevens en om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsinformatie beveiligd is, en we houden hiermee in al onze bedrijfsprocessen rekening. Daartoe treffen wij afdoende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van onze verwerkingsactiviteiten en ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen toevallige of weloverwogen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de personeelsleden van M&W Technics, en van de door ons aangestelde dienstverleners die daadwerkelijk toegang nodig hebben om de doeleinden hierboven vermeld te kunnen realiseren.

Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen. Gelieve wel te noteren dat geen enkel beveiligingssysteem honderd procent waterdicht is.

8 Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wat nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacy beleid worden beschreven (met name maximaal 10 jaar), of tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt, tenzij:

 • wij een belang hebben om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden en dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk administratief bevel ons ervan weerhoudt.

9 Wat zijn uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens?
U hebt het recht om:

 • toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die we over u verwerken;
 • te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken en die onjuist, onvolledig of gedateerd zijn, verbeteren. U moet wel kunnen aantonen welke persoonsgegevens onjuist, onvolledig of gedateerd zijn;
 • zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u ernstige en gegronde redenen hebt die verband houden met uw specifieke omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Uw recht op verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing is kosteloos en kan zonder enige verantwoording uitgeoefend worden door te klikken op de link “uitschrijven” in iedere promotionele of commerciële e-mail die we u toesturen;
 • te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken verwijderen indien die gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld werden, u uw voorafgaandelijke toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of moeten worden verwijderd overeenkomstig een Unierechtelijke of Belgische wetsbepaling;
 • uw voorafgaandelijke toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is niet van toepassing als een andere rechtsgrond van toepassing is of een wettelijke of gerechtelijke beslissing zich verzet tegen de verwijdering;
 • van ons uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen;
 • te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Dit is mogelijk wanneer:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is;
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden hierboven beschreven, maar wanneer u de gegevens nodig heeft voor uw verweer in het kader van een juridische procedure.

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar [email protected]. Om veiligheidsredenen zullen we enkel op uw verzoek kunnen ingaan als u ons een identiteitsbewijs bezorgt, bijv. Door ons een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te sturen.

Als u wilt dat we gegevens verbeteren, vragen we u om duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens onjuist zijn en ons het bewijs te leveren waarom ze onjuist zijn.

We zullen trachten tijdig op ieder verzoek te antwoorden en niet later dan 30 dagen. Gelieve te noteren dat we het recht hebben om uw verzoek af te wijzen als dit duidelijk bedoeld is om hinder of nadeel te berokkenen aan onszelf of onze verbonden organisaties, bijv. Door veelvuldig (ongegronde) verzoeken op korte tijd te sturen. We behouden ons ook het recht voor om uw verzoek tot verwijdering te toetsen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen die een dergelijke verwijdering tegenspreken.

10 Gebruik van cookies en Google Services (COOKIEBELEID)
Naast alle gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt, worden er door onszelf ook gegevens verzamelt bij het bezoeken van onze website(s). Dit gebeurt onder de vorm van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen worden en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. De cookies worden geactiveerd bij het begin van uw bezoek aan de website of wanneer u een specifiek gedeelte van de website bezoekt. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die deze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies behoort tot de mogelijkheden van uw browser maar kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen.

Door cookies te accepteren verleent u ons het recht enkele gegevens te verwerken om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van onze website(s) en apps te verbeteren en;
 • te analyseren hoe gebruikers van haar websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen (dit gebeurt aan de hand van Google Analytics).

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze website(s) te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.

Verzamelde gegevens worden niet met Google gedeeld. Verwerkingslocatie: VS – https://policies.google.com/privacy?hl=en

Dit cookiebeleid zet uiteen welke cookies wij gebruiken op deze website en legt ook de manier waarop deze gebruikt worden uit. Dit cookiebeleid is enkel op u van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt.

M&W Technics is verantwoordelijk voor het gebruik van de cookies op de website(s). Door onze website(s) verder te gebruiken, erkent u dit cookiebeleid te hebben gelezen en begrepen.

10.1 Soort cookies
10.1.1 Functionele cookies
Functionele cookies houden verband met de werking van onze website; op die manier kunnen we u via onze website een betere dienstverlening bieden. Wij gebruiken de volgende functionele cookies:

Naam cookie Bedoeling Geldigheid Verwerkingslocatie
JSESSIONID Houdt gebruikersgegevens over paginabezoeken bij Tot einde van gebruikerssessie Nederland

10.1.2 Analytische cookies
Analytische cookies bieden ons meer inzicht in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken door statistische gegevens in te zamelen. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Naam cookie Bedoeling Geldigheid Verwerkingslocatie
_ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar Nederland
_gat Gebruikt om gebruikerssnelheid te vertragen 24 uur Verenigde staten
_gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 24 uur Verenigde staten
collect Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Tot einde van gebruikerssessie Nederland
rc::c Maakt een onderscheid tussen mensen en robots Tot einde van gebruikerssessie Verenigde staten

10.2 Beheer van de cookies
Via uw browser kunt u te allen tijde instellen of u cookies geïnstalleerd wilt hebben. Deze procedures kunnen door de ontwikkelaars van de browsers herzien of gewijzigd worden; bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat ze steeds volledig conform de meest recente versie zijn. U kunt deze informatie zelf nakijken:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Opera
 • Safari
 • Samsung Internet

11 De wettelijke grond voor de verwerking
Toestemming: Voor het plaatsen van de cookies en de verwerking van persoonsgegevens die daaruit voortvloeit onder de voorwaarden van dit cookiebeleid vragen wij uw toestemming, behoudens wanneer het gaat om functionele cookies.

12 Doorgifte van gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit bekendmaken aan derde partijen noch zullen we uw persoonsgegevens overmaken aan een land buiten de Europese Unie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter wel meedelen aan verwerkers zoals specifieke entiteiten die onze website en IT-infrastructuur beheren en onderhouden.

13 Diversen
Bovenstaande clausules met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u heeft, zijn ook hier van toepassing.

14 Contact
Indien u vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens bij M&W Technics, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij behandelen graag alle vragen om informatie of andere eventuele verzoeken en klachten: M&W Technics BV
Wendy Van Moer
Brusselstraat 26 bus 2
B-1740 Ternat (België)
[email protected]
+32 (0)484 63 73 41
Argenta IBAN BE78 9731 1512 4886
BIC ARSPBE22

  Datum van publicatie: 1 oktober 2020